REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

I. Postanowienia ogólne

1. Program lojalnościowy „SerwisKop Pro” ma na celu nagradzanie klientów SERWIS KOP SP. Z O.O. SP.K., z siedzibą w Rzeszowie 35-082, ul. Podkarpacka 57, zwanej dalej Organizatorem.
2. Niniejszy Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Programie.
3. Regulamin obowiązuje Organizatora oraz Uczestników od chwili ogłoszenia.
4. Przystąpienie do Programu w drodze on-line następuje poprzez założenie konta użytkownika w sklepie (serwisie) internetowym www.serwis-kop.pl (dalej „Konto”). Założenie Konta jest możliwe po zapoznaniu i akceptacji niniejszego Regulaminu oraz regulaminu serwisu www.serwis-kop.pl dostępnego pod adresem https://www.serwis-kop.pl/pl/ADRES REGULAMINU
5. Każdy posiadacz Konta jest jednocześnie Uczestnikiem Programu.
6. Jakiekolwiek uprawnienia wynikające z Programu nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

II. Punkty

1. Uczestnikiem Programu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Organizator nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci powyżej 18 roku życia bez ważnej zgody ich przedstawicieli ustawowych ani dzieci poniżej 18 roku życia.
3. Każdy Uczestnik Programu może gromadzić punkty za nabycie towarów lub usług w sklepie (serwisie) internetowym prowadzonym przez Organizatora pod adresem internetowym: www.serwis-kop.pl.
4. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie.
5. Punkty i prawa związane z Programem nie mogą być sprzedawane, przenoszone, ani zbywane w inny sposób - w szczególności pomiędzy kontami należącymi do różnych Uczestników, ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie.
6. Prawo do korzystania z konta Uczestnika, a w szczególności prawo do wymiany punktów na upusty cenowe, przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.
7. Punkty nie mogą być wymieniane na gotówkę.

III. Warunki uczestnictwa w Programie – SERWIS KOP PRO

1. Aby przystąpić do Programu należy wypełnić i przesłać prawidłowo wypełniony formularz rejestracji Konta w formie on-line na stronie internetowej www.serwis-kop.pl;
2. Wniosek zgłoszeniowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 powyżej (dalej „wniosek zgłoszeniowy”) może zostać złożony w formie on-line na stronie internetowej www.serwis-kop.pl.
3. Wniosek w formie on-line na stronie internetowej może być złożony tylko przez osobę pełnoletnią.
4. Składając wniosek w formie on-line na stronie internetowej www.serwis-kop.pl, Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia formularza wniosku zgłoszeniowego i jego przesłania Organizatorowi za pomocą ww. strony internetowej. Po prawidłowym wypełnieniu i przesłaniu wniosku, konto zostaje zarejestrowane.
5. Od momentu rejestracji SERWIS KOP Uczestnik może zbierać punkty na swoim koncie posługując się Kontem w Sklepie SERWIS KOP. Uczestnik musi być zalogowany do swojego Konta by posługiwać się punktami i zbierać punkty.
6. Tekst Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej www.serwis-kop.pl.
7. W przypadku wniosku zgłoszeniowego niekompletnego (rozumianego również jako wniosek osoby poniżej 18 roku życia złożony bez zgody przedstawiciela ustawowego na udział dziecka w Programie) lub nieprawidłowo wypełnionego, a także w przypadku niepotwierdzenia rejestracji przez Uczestnika w drodze e-mail, Organizator zwróci się do osoby, której dane widnieją na wniosku, o jego prawidłowe (kompletne) wypełnienie lub potwierdzenie rejestracji w drodze e-mail. W przypadku braku możliwości zwrócenia się do osoby, której dane widnieją na wniosku, o jego prawidłowe (kompletne) wypełnienie lub potwierdzenie rejestracji (np. brak dostatecznych danych) lub zaniechania prawidłowego (kompletnego) wypełnienia wniosku lub potwierdzenia rejestracji we wskazanym przez Organizatora terminie, Organizator odmawia zaakceptowania wniosku zgłoszeniowego, usuwa konto Uczestnika.
8. Organizator dokonuje unieważnienia konta SERWIS KOP oraz usunięcia konta Uczestnika wraz ze zgromadzonymi punktami, jeżeli Uczestnik podał we wniosku nieprawdziwe dane osobowe (w szczególności dotyczące swojego wieku w dacie składania wniosku).
9. Organizator może nie zaakceptować wniosku zgłoszeniowego także w przypadku powtórnego ubiegania się o status Uczestnika po uprzednim wykluczeniu z Programu. Organizator ma wówczas prawo do usunięcia konta Uczestnika.
10. Wykluczenie Uczestnika z Programu następuje w przypadku podejmowania przez Uczestnika działań sprzecznych z Regulaminem, zmierzających do wyłudzenia świadczeń ze strony Organizatora w ramach Programu lub naruszających dobre imię Organizatora.

IV. Wniosek zgłoszeniowy

1. Wniosek zgłoszeniowy w formie on-line jest dostępny na stronie internetowej www.serwis-kop.pl.
2. Wniosek zgłoszeniowy złożony przez osobę poniżej 18 roku życia zostaje automatycznie odrzucony bez weryfikacji prawidłowości podanych danych.

V. Gromadzenie punktów na koncie Uczestnika Programu

1. Punkty w Programie przyznawane są za dokonanie w sklepie (serwisie) internetowym prowadzonym przez Organizatora pod adresem internetowym: www.serwis-kop.pl i gromadzone na koncie Uczestnika.
2. Prawo ustalania ilości punktów za dokonaną transakcję oraz rodzaju produktów objętych Programem przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
3. Punkty mogą być naliczone na konto Uczestnika wyłącznie po zalogowaniu na konto SERWIS KOP podczas transakcji, punkty zostaną naliczone automatycznie jeśli Uczestnik będzie zalogowany do swojego Konta.
4. W przypadku zwrotu zakupionego towaru Organizator anuluje ilość punktów przyznaną uprzednio z tytułu zakupu zwracanego towaru. W przypadku dokonywania zwrotu towaru, zakupionego w sklepie (serwisie) internetowym prowadzonym przez Organizatora pod adresem internetowym: www.serwis-kop.pl, Uczestnik jest zobowiązany do zalogowania do Konta SERWIS KOP.
5. W przypadku zwrotu towaru, na który udzielony został rabat na podstawie kodu rabatowego SERWIS KOP, kod nie podlega zwrotowi.
6. Po zebraniu określonej liczby punktów użytkownik może wymienić go na kod rabatowy, ważny przez rok od dnia jego utworzenia.
7. Przyznanie Uczestnikowi Programu kodu rabatowego określonego w pkt 6 powoduje odjęcie określonej liczby punktów z konta Uczestnika.
8. Punkty otrzymywane przez Uczestnika programu są ważne 12 miesięcy, a po tym okresie są automatycznie kasowane. Skasowanie zebranych i niewykorzystanych punktów, o których mowa powyżej, oznacza ich utratę. Jeżeli po wyzerowaniu konta Uczestnik dokona zakupów w sklepie internetowym Organizatora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, naliczanie punktów odbywa się od zera.
9. Kody rabatowe SERWIS KOP PRO mogą być realizowane wyłącznie w sklepie internetowym należącym do Organizatora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w czasie oznaczonym na kodzie.
10. Kody rabatowe nie podlegają wymianie na gotówkę. Nie można ich odstępować osobom trzecim.
11. Kody rabatowe ważne są wyłącznie w sklepie internetowym SERWIS KOP. kody rabatowe, o których mowa powyżej, nie łączą się z innymi promocjami i rabatami w sklepie internetowym Organizatora pod adresem www.serwis-kop.pl.
12. Kody rabatowe, o których mowa powyżej, zostaną przesłane Uczestnikowi Programu drogą pocztową lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (np. pocztą elektroniczną, SMS, MMS i innymi podobnymi technologiami, np. RCS/SMS 2.0.).

VI. Zakończenie uczestnictwa w programie

1. Konto SERWIS KOP przestaje być aktywna po wykreśleniu danych Uczestnika z bazy danych Organizatora.
2. Wykreślenie danych Uczestnika (usunięcie konta Uczestnika) następuje w przypadku gdy:
a) Uczestnik wystąpił z Programu dobrowolnie,
b) Uczestnik zażądał zaprzestania przetwarzania danych osobowych,
c) Uczestnik Programu w terminie 10 lat od dnia ostatniej transakcji z użyciem Konta SERWIS KOP nie dokonał zakupu sklepie (serwisie) internetowym prowadzonym przez Organizatora pod adresem internetowym: www.serwis-kop.pl
d) brak jest możliwości uzupełnienia niekompletnego lub nieprawidłowo wypełnionego wniosku, Uczestnik nie potwierdził rejestracji w drodze e-mail albo pomimo wezwania Organizatora nie doszło do potwierdzenia rejestracji w drodze e-mail lub uzupełnienia niekompletnego lub nieprawidłowo wypełnionego wniosku(przypadek określony w §3 pkt 9 Regulaminu),
e) Uczestnik podał we wniosku nieprawdziwe dane osobowe (w szczególności dotyczące swojego wieku w dacie składania wniosku)
f) w przypadku wykluczenia Uczestnika z Programu (przypadek określony w § 3 pkt 12 Regulaminu);
g) Uczestnik usunął Konto SERWIS KOP
3. Warunkiem wystąpienia Uczestnika z Programu jest powiadomienie Organizatora. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. h) powyżej, usuniecie Konta jest tożsame z powiadomieniem Organizatora o wystąpieniu z Programu i powoduje jednoczesne wygaśniecie członkostwa w Programie i usunięcie konta Uczestnika.
4. Wykreślenie danych Uczestnika z bazy danych Organizatora powoduje skasowanie i utratę zebranych na Koncie i niewykorzystanych punktów.
5. Wykreślenie danych Uczestnika w Programie powoduje jednoczesne usunięcie połączonego z Konta SERWIS KOP.

VII. Centrum Obsługi Klienta SERWIS KOP

1. Informacje dotyczące Programu, w tym informacje dotyczące salda punktowego, można otrzymać telefonicznie w Centrum Obsługi Klienta (nr infolinii 17 864 31 00), wysyłając e-mail na adres biuro@serwis-kop.pl lub na stronach internetowych www.serwis-kop.pl.
2. W celu zabezpieczenia interesów Uczestników, SERWIS KOP zastrzega sobie prawo do zadawania pytań w celu identyfikacji Uczestnika podczas rozmowy telefonicznej. W przypadku odmowy podania informacji identyfikacyjnej, Organizator nie jest zobowiązany do spełnienia próśb domniemanego Uczestnika.

VIII. Postanowienia Końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania Programu. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.serwis-kop.pl należącej do Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu w każdym czasie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia takiej informacji na stronie internetowej www.serwis-kop.pl.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

IX. Przetwarzanie Danych Osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka SERWIS KOP SP. Z O.O. SP.K. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Podkarpackiej 57a , 35-082 Rzeszów, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. Rzeszowa, XII Wydział Gospodarczy, , NIP: 8133529749 REGON: 180286726. (dalej: „my”). Mogą się Państwo z nami skontaktować przy pomocy numeru telefonu 17 864 3100 oraz adresu e-mail: biuro@serwis-kop.pl
2. Państwa dane osobowe są nam potrzebne:
a) w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z Państwem, dotyczącej Państwa udziału w Programie, w tym w szczególności w celu przesyłania Państwu kodów rabatowych o wartości 40 zł, o których mowa w §7 pkt 6 Regulaminu (podstawa – umowa);
b) w celu realizacji ciążących na nas obowiązków wynikających z prawa podatkowego, oraz rachunkowego (podstawa – przepis prawa);
c) w celu archiwalnym, dochodzenia praw i roszczeń, obrony przed roszczeniami (podstawa – nasz prawnie uzasadniony interes);
d) w celach realizacji działań posprzedażowych polegających na analizie i badaniu satysfakcji klienta, zainteresowania sprzedawanymi przez nas markami i produktami i naszymi usługami (podstawa – nasz prawnie uzasadniony interes);
e) w celach analitycznych i statystycznych – lepszego doboru produktów i usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach (podstawa – nasz prawnie uzasadniony interes);
f) w celach zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, przeciwdziałania oszustwom (podstawa – nasz prawnie uzasadniony interes);
g) by prowadzić spersonalizowane działania marketingowe z zakresu marketingu bezpośredniego, dotyczącego naszej działalności oraz oferowanych przez nas produktów i usług (podstawa – nasz prawnie uzasadniony interes).
Jeśli wyrażą Państwo dodatkową i dobrowolną zgodę, wówczas będziemy mogli również przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przesyłania Państwu informacji i materiałów o charakterze marketingowym i promocyjnym dotyczących naszej działalności oraz oferowanych przez nas towarów lub usług (w tym kody urodzinowe, bonusy i inne dodatkowe upominki, za wyjątkiem kodów uzyskanych za zebranie odpowiedniej ilości punktów na Karcie SERWIS KOP) za pośrednictwem e-mail lub SMS/MMS, a także innych podobnych technologii, np. RCS/SMS 2.0. W przypadku prowadzenia działań marketingowych analizujemy Państwa preferencje, tak aby najlepiej dopasować komunikację marketingową do Państwa zainteresowań. Preferencje te badamy na podstawie otrzymanych od Państwa danych takich jak np. historia zakupów, czy skorzystanie z określonych usług. Szczegóły dotyczące przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych i promocyjnych zawarte zostały w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://www.serwis-kop.pl/POLITYKA PRYWANTOSC
Jeśli posiadają Państwo połączone konto SERWIS KOP, wówczas w powyżej opisanych celach będziemy wykorzystywać również Państwa dodatkowe dane pozyskane w ramach funkcjonowania połączonych kont.
Ponadto mogą Państwo wyrazić zgodę na nagrywanie przez nas rozmów telefonicznych prowadzonych z Państwem przez Infolinię, co umożliwi nam kontrolę standardów prowadzonych rozmów z naszymi Klientami.
3. W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców:
a) naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Państwa dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
b) podmiotom, którym powierzamy przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. dostawcy narzędzi IT, firmy świadczące usługi archiwizacyjne, firmy obsługujące wysyłkę wiadomości e-mail oraz SMS, nasi doradcy, agencje reklamowe;
c) innym odbiorcom danych – firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom logistycznym, firmom pośredniczącym w płatnościach, spółkom z naszej grupy kapitałowej;
d) organom publicznym, w tym urzędom skarbowym, Policji, organom ścigania, jeżeli zajdzie taka konieczność lub przewiduje to przepis prawa.
4. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przetwarzane w związku z Państwa uczestnictwem w Programie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z tym związane, czyli przez 6 lat+1 rok od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zakończenie uczestnictwa w Programie, w tym 6 lat to możliwy okres realizacji roszczeń związanych z uczestnictwem w Programie, plus dodatkowy rok dodajemy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku kalendarzowego służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla uczestnictw w Programie kończących się w danym roku kalendarzowym. Ponadto będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celach marketingowych przez okres w jakim te cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Państwa sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres Państwa uczestnictwa w Programie oraz okres 1 roku od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zakończenie uczestnictwa w Programie. W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu. W odniesieniu do przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych w oparciu o obowiązek prawny będziemy przetwarzać Państwa dane do czasu trwania tego obowiązku prawnego, np. do czasu upływu okresu przedawnienia podatkowego.
5. W związku z faktem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych posiadają Państwo:
a) prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego;
c) prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d) prawo do przenoszenia danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody lub łączącej nas z Państwem umowy;
e) jeśli podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych jest Państwa zgoda, wówczas posiadacie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wszystkie te powyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo wykonać:
a) drogą mailową, wysyłając e-mail na adres biuro@serwis-kop.pl;
b) zwracając się do nas pisemnie na adres: SERWIS KOP SP. Z O.O. SP.K. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Podkarpacka 57, 35-082 Rzeszów;
c) kontaktując się telefonicznie na numer telefonu 17 864 31 00
Cofnięcie wyrażonych przez Państwa zgód marketingowych możliwe jest również w siedzibie firmy.
Zwracając się do nas, proszę pamiętać o podaniu nam Państwa danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Państwa pytania i żądania.
6. Podanie przez Państwa danych osobowych potrzebnych do przystąpienia do Programu jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. W przypadku braku podania wymaganych danych osobowych, wskazanych we wniosku zgłoszeniowym, nie będzie możliwe przystąpienie do Programu i udział w nim.
Wyrażenie zgody na wykorzystanie części danych osobowych do prowadzonych przez nas działań marketingowych jest dobrowolne i niepowiązane z umową. W przypadku niewyrażenia zgody Uczestnik nie będzie otrzymywać żadnych informacji i materiałów marketingowych i promocyjnych za pośrednictwem e-mail lub SMS/MMS, ani innych podobnych technologii, np. RCS/SMS 2.0.
7. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych w ramach serwisu SERWIS KOP.pl, w tym również informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w plikach cookies oraz innych podobnych technologiach internetowych, zamieszczone zostały w regulaminie serwisu www.serwis-kop.pl pod adresem https://www.serwis-kop.pl/plRAUGLAMIN oraz w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://www.serwis-kop.pl/pl/POLITYCE PRYWATNOSCI
8. Ochrona danych osobowych ma dla nas duże znaczenie. Z tych m.in. względów w naszej firmie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych, z którym będą mogli się Państwo skontaktować we wszelkich kwestiach dotyczących Państwa danych osobowych na adres e-mail biuro@serwis-kop.pl.
9. Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Data: 10-12-2020

Podpisał Prezes spółki Wacław Rędziniak

Części do maszyn najlepszych marek

SERWIS KOP Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Podkarpacka 57A, 35-082 Rzeszów
NIP: 813-352-97-49 REGON: 180286726

Godziny otwarcia
Obsługa telefoniczna - poniedziałek - piątek (08:00 - 17:00)
Odbiór zamówień - poniedziałek - piątek (08:00 - 16:30)

EmailKomunikator Gadu-Gadu
GG: 4185846 - Daniel
Telefon
+48 17 864 31 00
+48 17 864 00 24
+48 17 864 25 96

Telefon komórkowy
+48 607-700-547
+48 695-944-818
+48 691-330-531
+48 690-906-751

Fax
+48 17 864 31 20
close

Wishlist