POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Postanowienia ogólne

1.1. Administratorem danych jest SERWIS KOP sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Rzeszowie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000857432 dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 8133529749 REGON: 180286726. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
1.2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1.3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
1.4. Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Twojej prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmujemy wszelkie niezbędne działania.

II. Administrator Danych

2.1. W związku z korzystaniem przez Ciebie ze sklepu internetowego zbieramy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o Twojej aktywności w Sklepie.
2.2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z uwagi na realizację poniższych celów:
• w celu realizacji umowy sprzedaży, także tych dokonywanych bez rejestracji w Sklepie (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy -art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Państwu treści gromadzonych w Sklepie, formularzy kontaktowych, utworzenia Konta i korzystania z jego funkcjonalności (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• w celu obsługi roszczeń reklamacyjnych (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
• w celach marketingowych Administratora (podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celach analitycznych i statystycznych (podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności);
• w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit f RODO polegający na ochronie jego praw).
2.3. Twoje dane osobowe przetwarzane są nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania wskazanego w pkt. 2.2 powyżej.
2.4. Sklep internetowy będzie Ciebie zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:
• nazwisko i imię,
• adres zameldowania na pobyt stały,
• adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
• adres poczty elektronicznej,
• numer telefonu.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.
2.5. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu e-mail wskazanego poniżej.
2.6. O ile wyraziłeś na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Ciebie adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Sklepu. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail biuro@serwis-kop.pl Dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody.
2.7. W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać Twoje dane partnerom, wśród nich tym, za pomocą których sklep realizuje zobowiązania jak np. firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności, firmy księgowe lub firmy obsługujące reklamacje. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Ciebie informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
2.8. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
2.9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
• masz możliwość podglądu i edycji swoich danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnisz hasła lub w razie wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem e-mail wskazanym poniżej.
• prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu Twoich danych w zakresie określonym w art. 15 RODO;
• zgodnie z art. 16 RODO – prawo do sprostowania dotyczących Twoich nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;
• zgodnie z art. 17 RODO – prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) zapisa- nych u nas Twoich danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne: do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wywiązania się z prawnego obowiązku, z uwagi na względy interesu publicznego lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• zgodnie z art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, o ile: prawidłowość danych osobowych jest przez Ciebie kwestionowana, przetwarzanie jest niezgodne z prawem a Ty sprzeciwiasz się ich usunięciu, nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, wniosłeś sprzeciw na podstawie art. 21 wobec przetwarzania;
• zgodnie z art. 20 RODO – prawo do otrzymania dostarczonych nam Twoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi („prawo do przenoszenia danych”);
• zgodnie z art. 77 RODO – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły możesz zwrócić w tej sprawie do organu nadzorczego w miejscu Twojego zwykłego pobytu, miejscu pracy lub w miejscu naszej siedziby przedsiębiorstwa. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Twoich danych osobowych, sprostowania, zablokowania lub usuwania danych, a także w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych w celach określonych w niniejszej polityce prywatności, prosimy o kontakt z administratorem danych pod adresem e-mail: biuro@serwis-kop.pl
• prawo do wniesienia sprzeciwu - Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w takim celu – ze skutkiem na przyszłość. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, możesz zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji. Po skorzystaniu przez Ciebie z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Twoich interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń. Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Twoich danych osobowych do powyższego celu.
2.10. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
2.11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

III. Pliki cookies

3.1. Witryna www.serwis-kop.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
3.2. Gromadzone informacje dotyczą:
• adresu IP,
• typu wykorzystywanej przeglądarki,
• języka,
• rodzaju systemu operacyjnego,
• dostawcy usług internetowych,
• informacji o czasie i dacie,
• lokalizacji oraz
• informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
3.3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
• „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
• „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
• „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
• „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
3.4. Wykorzystujemy poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:
• utrzymanie sesji użytkownika Witryny (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła;
• dostosowania zawartości stron internetowych Witryny do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
3.5. W każdej chwili możesz wyłączyć lub przywrócić opcje gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
3.6. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których wyraziłeś wyraźną zgodę wypełniając formularz. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
3.7. Monitorowania informacji o Tobie dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje Twoje zachowanie na stronie.
3.8. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy SERWIS KOP sp. z o.o. sp. k. w celu optymalizacji działań.
3.9. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Ciebie kierowane do: daniel@serwis-kop.pl

ZAŁĄCZNIKI

1. POLITYKA PRYWATNOŚCI - POBIERZ

Części do maszyn najlepszych marek

SERWIS KOP Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Podkarpacka 57A, 35-082 Rzeszów
NIP: 813-352-97-49 REGON: 180286726

Godziny otwarcia
Obsługa telefoniczna - poniedziałek - piątek (08:00 - 17:00)
Odbiór zamówień - poniedziałek - piątek (08:00 - 16:30)

EmailKomunikator Gadu-Gadu
GG: 4185846 - Daniel
Telefon
+48 17 864 31 00
+48 17 864 00 24
+48 17 864 25 96

Telefon komórkowy
+48 607-700-547
+48 695-944-818
+48 691-330-531
+48 690-906-751

Fax
+48 17 864 31 20
close

Wishlist